Povratak na početnu stranicuPovratak na početnu stranicu
           
POLJOPRIVREDNO DRUŠTVO "NOVA BUDUĆNOST" DOO

22.6.2013.

ZAPISNIK

sa redovne godišnje Skupštine akcionara PAD "Nova Budućnost" Žarkovac održane dana 22.6.2013. sa početkom u 11.00 časova u prostorijama preduzeća.

Preuzmite ZAPISNIK.22.6.2013.

U skladu sa članom 356 stav 3 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS broj36/2011 i 99/2011) i članom 32 Statuta PAD"Nova Budućnost" Žarkovac, ista objavljuje

OBAVEŠTENJE O ODLUKAMA DONETIM NA SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA OD 22.06.2013.GODINE SA IZVEŠTAJEM O REZULTATIMA GLASANJA PO TAČKAMA ZA SLEDEĆI DNEVNI RED:

Preuzmite OBAVEŠTENJE O ODLUKAMA DONETIM NA SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA 22.06.2013.21.5.2013.

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima, člana 65 Zakona o tržištu kapitala i člana 28 Statuta Poljoprivrednog akcionarskog društva „Nova Budućnost“ a.d. Žarkovac, Nadzorni odbor društva je doneo dana 21.05.2013. godine odluku na osnovu koje objavljuje

POZIV

za redovnu sednicu Skupštine akcionara PAD „Nova Budućnost“ a.d. Žarkovac


Preuzmite Poziv za redovnu skupštinu PAD Nova Budućnost 22.06.2013.14.5.2013.

Na osnovu člana 5 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik "PC" br.100/06 i 116/06)


PAD "Nova Budućnost" Žarkovac
O B J A V LJ U J E

Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja PAD "Nova Budućnost" Žarkovac za period 01.01.-30.06.2013. godine.


Preuzmite Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja 2013.
15.11.2012.

Na osnovu člana 5 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik "PC" br.100/06 i 116/06)


PAD "Nova Budućnost" Žarkovac
O B J A V LJ U J E

Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja PAD "Nova Budućnost" Žarkovac za period 01.07.-31.12.2012. godine sa osvrtom na realizaciju plana za prvo polugodište.


Preuzmite Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja 2012.
23.05.2012.

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima, člana 65 Zakona o tržištu kapitala i člana 26 Statuta Poljoprivrednog akcionarskog društva „Nova Budućnost“ Žarkovac, Upravni odbor društva doneo je dana 23.05.2012. godine Odluku na osnovu koje objavljuje


POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
PAD „NOVA BUDUĆNOST“ ŽARKOVAC


Pročitajte detaljnije >>>

13.05.2012.

Na osnovu člana 5 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik “RS”br.100/06 i 116/06)

PAD”NOVA BUDUĆNOST”Žarkovac
O B J A V LJ U J E

Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja PAD”Nova Budućnost”Žarkovac za period 01.01. - 30.06.2012. godine.

Pročitajte detaljnije >>>

15.11.2011.

Na osnovu člana 5 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik “RS”br.100/06 i 116/06)

PAD”NOVA BUDUĆNOST”Žarkovac
O B J A V LJ U J E

Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja PAD”Nova Budućnost”Žarkovac za period 01.07. - 31.12.2011. godine sa osvrtom na realizaciju plana za prvo polugodište.

Pročitajte detaljnije >>>

27.05.2011

Na osnovu čl. 313 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.125/2004) i člana 26 Statuta, Upravni odbor PAD "Nova Budućnost" iz Žarkovca na sednici održanoj dana 25.05.2011. godine donosi

O D L U K U

O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

koja će se održati dana 28.06.2011. godine (utorak) u maloj sali upravne zgrade u Žarkovcu sa početkom u 14,00 časova. >>>

 

11.05.2011.

Na osnovu člana 5 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik “RS” br.100/06 i 116/06)PAD ”NOVA BUDUĆNOST” Žarkovac

O B J A V LJ U J E
Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja PAD”Nova Budućnost”Žarkovac za period
01.01.-30.06.2011.godine. >>>

09.11.2010.

Na osnovu člana 5 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik “RS” br.100/06 i 116/06)PAD ”NOVA BUDUĆNOST” Žarkovac

O B J A V LJ U J E
Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja PAD”Nova Budućnost”Žarkovac za period
01.07.-31.12.2010.godine. >>>

25.05.2010

Na osnovu čl. 313 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.125/2004) i člana 26 Statuta, Upravni odbor PAD "Nova Budućnost" iz Žarkovca na sednici održanoj dana 24.05.2010. godine donosi

O D L U K U

O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

koja će se održati dana 29.06.2010. godine (utorak) u maloj sali upravne zgrade u Žarkovcu sa početkom u 14,00 časova. >>>

01.05.2010.

Na osnovu člana 5 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik “RS” br.100/06 i 116/06)PAD ”NOVA BUDUĆNOST” Žarkovac  

O B J A V LJ U J E
Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja PAD”Nova Budućnost”Žarkovac za period
01.01.-30.06.2010.godine. >>>

13.11.2009.

Na osnovu člana 5 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik “RS” br.100/06 i 116/06)PAD ”NOVA BUDUĆNOST” Žarkovac  

O B J A V LJ U J E
Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja PAD”Nova Budućnost”Žarkovac za period
01.07.-31.12.2009.godine sa osvrtom na realizaciju plana za prvo polugodište. >>>

12.10.2009.

Na osnovu čl. 313 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.125/2004) Upravni odbor PAD"Nova Budućnost" iz Žarkovca na sednici održanoj dana 09.10.2009.godine donosi

O D L U K U

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

koja će se održati dana 29.10.2009.godine (ponedeljak) u maloj sali upravne zgrade u Žarkovcu sa početkom u 14,00 časova

30.09.2009.

Na osnovu člana 64.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata

(“Službeni glasnik SR” br.47/2006) i člana 6.7.8.Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih družtava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Službeni glasnik RS”br.100/06 i

116/06) PAD”Nova Budućnost”Žarkovac,M.Gorkog 2a; (matični broj 08237930, PIB 101916468,šifra delatnosti 01110).

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara PAD”Nova Budućnost”Žarkovac

07.09.2009.

Na osnovu čl. 313 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.125/2004) Upravni odbor PAD"Nova Budućnost" iz Žarkovca na sednici održanoj dana 01.09.2009.godine donosi

O D L U K U

O SAZIVANJU VANREDNE SKUPŠTINE AKCIONARA

koja će se održati dana 28.09.2009.godine (ponedeljak) u maloj sali upravne zgrade u Žarkovcu sa početkom u 14,00 časova

27.05..2009.

Na osnovu člana 5 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik “RS” br.100/06 i 116/06) PAD ”NOVA BUDUĆNOST” Žarkovac                                               
O  B  J  A  V  Lj  U  J  E      
            Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja PAD”Nova Budućnost”Žarkovac za period
01.01.-30.06.2009.godine sa osvrtom na realizaciju plana za prvo polugodište. >>>


30.09.2009.

Na našoj prezentaciji, objavljeni su finansijski izveštaji za 2008. godinu.


30.09.2009.

Vršimo
- otkup kukuruza roda 2009. godine,
- prodaju semenske pšenice


29.05.2008.

Na osnovu čl. 313 Zakona o privrednom društvima ("Sl. glasnik RS" br.125/2004) Upravni odbor PAD "Nova Budućnost" iz Žarkovca na svojoj sednici održanoj dana 21.05.2008. god. doneo je sledeću:
                                                    O D L U K U
O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

koja će se održati dana 27.06.2008. god. (petak) u  Velikoj sali Upravne zgrade u  Žarkovcu sa početkom u 14,00 časova >>>

          
  Copyright © 2008," Nova Budućnost ", Žarkovac. All rights reserved. Design by AlfaSoft DOO