Povratak na poèetnu stranicuPovratak na poèetnu stranicu
           
POLJOPRIVREDNO DRUŠTVO "NOVA BUDUĆNOST" DOO - Vesti

14.10.2016.

Ugovor o pripajanju - nacrt

4.4.2016.

Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara održane 04.04.2016.
Izveštaj o odlukama donetim na vanrednoj Skupštini akcionara 04.04.2016.

10.3.2016.

Poziv za vanrednu Skupstinu PAD NOVA BUDUCNOST 4.04.2016

8.2.2016.

ODLUKA O PROMENI PRAVNE FORME

23.1.2016.

Zapisnik sa vanredne Skupštine akcionara
Izveštaj o odlukama donetim na vanrednoj Skupštini akcionara

12.1.2016.

Predlog Nadzornom odboru za dopunu dnevnog reda
Izmenjeni poziv za vanrednu skupštinu akcionara zakazanu za 23.01.2016.g.

31.12.2015.

POZIV za vanrednu Skupstinu akcionara PAD "Nova Buduinost" a.d. Zarkovac

31.12.2015.

Zapisnik sa Skupštine akcionara održane 31.12.2015.godine
OBAVEŠTENJE O ODLUKAMA DONETIM NA SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA OD 31.12.2015.GODINE

08.12.2015.

POZIV za vanrednu Skupstinu akcionara PAD "Nova Buduinost" a.d. Zarkovac

02.07.2015.

Zapisnik sa Skupštine akcionara održane 30.06.2015.godine
OBAVEŠTENJE O ODLUKAMA DONETIM NA SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA OD 30.06.2015.GODINE

27.05.2015.

POZIV za redovnu sednicu skupstine akcionara PAD ,Nova Buducnost"a .d. Zarkovac

30.06.2014.

Zapisnik sa skupštine akcionara održane 30.6.2014. godine
Odluke sa skupštine akcionara održane 30.6.2014. godine

22.05.2014.

Poziv za Skupštinu PAD NOVA BUDUĆNOST(.doc)
Poziv za Skupštinu PAD NOVA BUDUĆNOST(.pdf)

15.05.2014.

Izjava o šestomesečnom planu poslovanja

28.06.2012.

U skladu sa članom 356 stav 3 Zakona o privrednim društvima (Sl. glasnik RS broj36/2011 i 99/2011) i članom 32 Statuta PAD"Nova Budućnost" Žarkovac, ista objavljuje

O D L U K E

DONETE NA SEDNICI SKUPŠTINE AKCIONARA OD 28.06.2012.GODINE SA IZVEŠTAJEM O REZULTATIMA GLASANJA PO TAČKAMA ZA SLEDEĆI

DNEVNI RED:

 1. Imenovanje Predsedavajućeg Skupštine, zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje
 2. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje
 3. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.06.2011. godine
 4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora o poslovanju društva u 2011. godini
 5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2011. godinu
 6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2011. godinu
 7. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011. godinu
 8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011. godinu
 9. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora i izveštaja o radu Nadzornog odbora
 10. Donošenje Odluke o pokriću nepokrivenog gubitka iz neraspoređene dobiti društva
 11. Donošenje odluke o pokriću gubitka smanjenjem osnovnog kapitala društva
 12. Donošenje odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima-Osnivačkog akta Poljoprivrednog akcionarskog društva „Nova Budućnost“ Žarkovac
 13. Donošenje Statuta Poljoprivrednog akcionarskog društva „Nova Budućnost“ Žarkovac u postupku usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
 14. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora društva
 15. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora društva
 16. Izbor članova Nadzornog odbora društva
 17. Davanje saglasnosti Nadzornom odboru za izbor revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2012. godinu.28.06.2012.

Z A P I S N I K

sa redovne godišnje Skupštine akcionara PAD"Nova Budućnost" Žarkovac održane dana 28.06.2012. godine sa početkom u 14,00 časova u maloj sali preduzeća. Za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED:

 1. Imenovanje Predsedavajućeg Skupštine, zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje
 2. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje
 3. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.06.2011. godine
 4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora o poslovanju društva u 2011. godini
 5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2011. godinu
 6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2011. godinu
 7. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011. godinu
 8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011. godinu
 9. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora i izveštaja o radu Nadzornog odbora
 10. Donošenje Odluke o pokriću nepokrivenog gubitka iz neraspoređene dobiti društva
 11. Donošenje odluke o pokriću gubitka smanjenjem osnovnog kapitala društva
 12. Donošenje odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima-Osnivačkog akta Poljoprivrednog akcionarskog društva „Nova Budućnost“ Žarkovac
 13. Donošenje Statuta Poljoprivrednog akcionarskog društva „Nova Budućnost“ Žarkovac u postupku usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
 14. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora društva
 15. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora društva
 16. Izbor članova Nadzornog odbora društva
 17. Davanje saglasnosti Nadzornom odboru za izbor revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2012. godinu.23.05.2012.

Na osnovu člana 335 Zakona o privrednim društvima, člana 65 Zakona o tržištu kapitala i člana 26 Statuta Poljoprivrednog akcionarskog društva „Nova Budućnost“ Žarkovac, Upravni odbor društva doneo je dana 23.05.2012. godine Odluku na osnovu koje objavljuje


POZIV ZA REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE AKCIONARA
PAD „NOVA BUDUĆNOST“ ŽARKOVAC


Upravni odbor društva je na svojoj sednici održanoj dana 23.05.2012. godine, doneo odluku o sazivanju redovne sednice Skupštine akcionara za 28.06.2012. godine, sa početkom u 14.00 časova u sedištu društva u Žarkovcu u sali menze, Maksima Gorkog 2a, za koju je utvrđen sledeći

DNEVNI RED:

 1. Imenovanje Predsedavajućeg Skupštine, zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje
 2. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje
 3. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine akcionara održane dana 28.06.2011. godine
 4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora o poslovanju društva u 2011. godini
 5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2011. godinu
 6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2011. godinu
 7. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011. godinu
 8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2011. godinu
 9. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora i izveštaja o radu Nadzornog odbora
 10. Donošenje Odluke o pokriću nepokrivenog gubitka iz neraspoređene dobiti društva
 11. Donošenje odluke o pokriću gubitka smanjenjem osnovnog kapitala društva
 12. Donošenje odluke o usklađivanju sa Zakonom o privrednim društvima-Osnivačkog akta Poljoprivrednog akcionarskog društva „Nova Budućnost“ Žarkovac
 13. Donošenje Statuta Poljoprivrednog akcionarskog društva „Nova Budućnost“ Žarkovac u postupku usklađivanja sa Zakonom o privrednim društvima
 14. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Upravnog odbora društva
 15. Donošenje odluke o prestanku mandata članovima Nadzornog odbora društva
 16. Izbor članova Nadzornog odbora društva
 17. Davanje saglasnosti Nadzornom odboru za izbor revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2012. godinu.

U radu Skupštine akcionara mogu učestvovati akcionari društva koji raspolažu sa najmanje 571 akcijom (limit 1 promil).
Akcionari koji ne raspolažu dovoljnim brojem akcija, slobodno se udružuju i imenuju zajedničkog punomoćnika.

Dan akcionara se utvrđuje na datum 18.06.2012. godine i samo akcionari koji su akcionari društva na taj dan imaju pravo da učestvuju u radu Skupštine.

Punomoćnici akcionara mogu da učestvuju u radu Skupštine na osnovu punomoćja koje se daje u pisanoj formi određenom licu-punomoćniku na formularu punomoćja koji akcionari mogu da preuzmu na internet stranici društva. Davalac punomoćja popunjeno punomoćje dostavlja lično na overu društvu.

Akcionari koji glasaju pisanim putem, formular za glasanje mogu da preuzmu na internet stranici društva, a isti se overava u sudu po propisima o overi potpisa.

Davanje zastupničke izjave je isključeno.

Akcionari i zastupnici akcionara su dužni da svoje učešće u radu Skupštine prijave u sedištu društva radnim danom od 10.00 do 15.00 časova, a najkasnije do 25.06.2012. godine do 15.00 časova na obrascu prijava učešća u radu Skupštine koji mogu da preuzmu na internet stranici društva.
Glasanje pisanim putem treba da bude dostavljeno lično u sedištu društva radnim danom od 10.00 do 15.00 časova ili primljeno putem pošte, najkasnije do 27.06.2012. godine do 15.00 časova.

Sa predlozima odluka čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine, zainteresovani akcionari mogu da se upoznaju na internet stranici društva.

Obaveštenje o pravima akcionara na predlaganje dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja akcionari mogu da preuzmu na internet stranici društva.

Na dan upućivanja poziva 23.05.2012. godine, društvo ima ukupno emitovano 571.443 običnih akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija-jedan glas.

Ovaj poziv se objavljuje na internet stranici društva (www.novabuducnost.co.rs), internet stranici Agencije za privredne registre i internet stranici Beogradske berze.

Ovaj poziv se objavljuje i u jednom dnevnom listu koji izlazi na teritoriji Republike Srbije.

Objavljivanje Poziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 65. Zakona o tržištu kapitala.


U Žarkovcu 23.05.2012.


PAD „Nova Budućnost“

Predsednik Upravnog odbora
Perica Barišić13.05.2012.

Na osnovu člana 5 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik “RS”br.100/06 i 116/06)

PAD”NOVA BUDUĆNOST”Žarkovac
O B J A V LJ U J E

Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja PAD”Nova Budućnost”Žarkovac za period 01.01. - 30.06.2012. godine.

 1. Poslovno ime: Pojoprivredno akcionarsko društvo "Nova Budućnost
  Sedište: Žarkovac, Maksima Gorkog 2a
  Matični broj: 08237930
  PIB: 101916468
 2. Web site: www.novabuducnost.co.rs
  E-mail: sm.novabud@neobee.net
 3. Broj rešenja o upisu u registar privrednih subjekata: BD41370
  Datum upisa u registar privrednih subjekata: 06.06.2007.
 4. Osnovna delatnost: 0111-Gajenje žitarica i drugih useva i zasada.
 5. Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora: Predsednik Upravnog odbora Barišić Perica, članovi Upravnog odbora: Barišić Mara, Barišić Spasoje, Mihailović Dragan i Barišić Živan.
 6. Osnovni podaci o šestomesečnom planu poslovanja za tekuću poslovnu godinu dati su u nastavku.
ZASNOVANA PROIZVODNJA PLAN (u hektarima)
01.01.-30.06.2012.
1. Pšenica merkantilna 17
2. Pšenica semenska 76
3. Kukuruz merkantilni 894
4. Kukuruz semenski 120
5. Šećerna repa 69
6. Soja merkantilna 42
7. Uljana repica 111
8. Soja semenska 80
UKUPNA PROIZVODNJA 1409

Primerak ove izjave Društvo dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene hartije od vrednosti-Beogradska berza i dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji republike Srbije.

Generalni direktor - Mihal Hric
15.11.2011.

Na osnovu člana 5 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik “RS”br.100/06 i 116/06)

PAD”NOVA BUDUĆNOST”Žarkovac
O B J A V LJ U J E

Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja PAD”Nova Budućnost”Žarkovac za period 01.07. - 31.12.2011. godine sa osvrtom na realizaciju plana za prvo polugodište.

 1. Poslovno ime: Pojoprivredno akcionarsko društvo "Nova Budućnost
  Sedište: Žarkovac, Maksima Gorkog 2a
  Matični broj: 08237930
  PIB: 101916468
 2. Web site: www.novabuducnost.co.rs
  E-mail: sm.novabud@neobee.net
 3. Broj rešenja o upisu u registar privrednih subjekata: BD41370
  Datum upisa u registar privrednih subjekata: 06.06.2007.
 4. Osnovna delatnost: 0111-Gajenje žitarica i drugih useva i zasada.
 5. Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora:Predsednik Upravnog odbora Barišić Perica, članovi Upravnog odbora:Barišić Mara,Barišić Spasoje,Mihailović Dragan i Barišić Živan.
 6. Osnovni podaci o šestomesečnom planu poslovanja za tekuću poslovnu godinu, sa podacima o bitnim materijalnim događajima i transakcijama ostvarenim do datuma objavljivanja, a koji imaju značajni uticaj na finansijski položaj, uspeh i novčane tokove Društva dati su u nastavku.

I PROIZVODNJA (u hektarima)

Zasnovana proizvodnja plan
01.01.-30.06.2011.
ostvareno
01.01.-30.06.2011.
plan
01.07.-31.12.2011.
1. Pšenica merkantilna 146 146 27
2. Pšenica semenska 197 197 76
3. Kukuruz merkantilni 188 188 858
4. Šećerna repa 666 666 189
5. Soja 174 174 96
6. Suncokret 17 17 102
7. Uljana repica 80 80 111
UKUPNA PROIZVODNJA 1468 1468 1459

II REALIZACIJA (u tonama)

Naziv proizvoda plan
01.01.-30.06.2011.
ostvareno
01.01.-30.06.2011.
plan
01.07.-31.12.2011.
1. Pšenica merkantilna 139 139 430
2. Kukuruz merkantilni 2597 2597 -
3. Šećerna repa - - 36630
4. Soja 391 391 548
5. Soja semenska 133 133 -
6. Suncokret - - 39
7. Uljana repica - - 236
UKUPNA REALIZACIJA 3260 3260 37883

III REALIZACIJA (u 000dinara)

  plan
01.01.-30.06.2011.
ostvareno
01.01.-30.06.2011.
plan
01.07.-31.12.2011.
1. PRIHOD 211518 264496 290300
2. RASHOD 211200 264001 287224
3. BRUTO DOBIT 318 495 3076
4. NETO DOBIT 318 495 3076

Primerak ove izjave Društvo dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti, organizovanom tržištu na koje su uključene hartije od vrednosti-Beogradska berza i dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji republike Srbije.

Generalni direktor - Mihal Hric
27.05.2011.

Na osnovu člana 313. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl. RS 125/2004) i člana 26 Statuta, Upravni odbor PAD NOVA BUDUĆNOST iz Žarkovca na sednici održanoj 25.05.2011. godine donosi


O D L U K U

O SAZIVANJU GODIŠNJE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

koja će se održati 28.06.2011. godine (utorak) u maloj sali upravne zgrade sa početkom u 14 časova, sa sledećim

DNEVNIM REDO

 1. Imenovanje Predsedavajućeg Skupštine, zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje.

 2. Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje.

 3. Usvajanje zapisnika sa redovne sednice Skupštine od 29.06.2010. godine

 4. Razmatranje i usvajanje izveštaja Upravnog odbora o poslovanju društva u 2010. godini

 5. Razmatranje i usvajanje finansijskog izveštaja za 2010. godinu

 6. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2010. godinu

 7. Razmatranje i usvajanje konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2010. godinu

 8. Razmatranje i usvajanje Izveštaja revizora o izvršenoj reviziji konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2010. godinu

 9. Razmatranje i usvajanje izveštaja o radu Upravnog odbora i izveštaja o radu Nadzornog odbora

 10. Donošenje Odluke o razrešenju i izboru članova Upravnog odbora i predsednika i članova Nadzornog odbora društva

 11. Davanje saglasnosti Upravnom odboru za izbor revizora za reviziju finansijskog izveštaja za 2011. godinu.

Član Skupštine akcionara može biti akcionar koji je to bio na dan sazivanja Skupštine tj. 25.05.2011. godine a koji raspolaže sa najmanje 10.000 akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija - jedan glas.


Akcionari koji ne raspolažu dovoljnim brojem akcija za sticanje svojstva člana Skupštine, slobodno se udružuju i imenuju zajedničkog punomoćnika, koji će ih predstavljati na Skupštini na osnovu izdatog punomoćja. Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu - punomoćniku u dva primerka, sa određivanjem punog imena i prezimena i ličnog broja, podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija, broju glasova kojima akcionar raspolaže po osnovu akcija, podacima o imenu i prezimenu, ličnom broju i adresi akcionara davaoca punomoćja, rednom broju knjige akcija akcionara davaoca punomočja. Punomoćje se može podići kod sekretara akcionarskog društva.

Akcionari i punomoćnici akcionara dužni su da svoje učešće u radu Skupštine pismeno potvrde licu ovlašćenom za evidentiranje najkasnije 60 minuta pre početka sednice dana 28.06.2011. godine, radi konačnog utvrđivanja prisustva na sednici.

Punomoćnici akcionara prijavljuju svoje učešće u radu Skupštine dostavljanjem jednog primerka punomoćja u mestu sedišta PAD NOVA BUDUĆNOST Žarkovac, najkasnije do 27.06.2011. godine do 14.00 časova.

Sa predlozima odluka i akata čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine, zainteresovani akcionari će moći da se upoznaju u proostorijama sedišta PAD NOVA BUDUĆNOST Žarkovac, ulica Maksima Gorkog 2 a - kancelarija sekretara, radnim danom u periodu od 9.06.2011. godine do 24.06.2011. godine od 10.00 časova do 13.00 časova svakog dana, kada mogu podići i tekst punomoćja za zastupanje akcionara.

Odluka će biti objavljena u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije kao i na sajtu PAD NOVA BUDUĆNOST Žarkovac.


Objavljivanje Saziva istovremeno se smatra izveštajem o bitnom događaju, u skladu sa članom 64. Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata i člana 6. Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Perica Barišić

11.05.2011

Na osnovu člana 5 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik “RS”br.100/06 i 116/06)

PAD”NOVA BUDUĆNOST”Žarkovac

O B J A V LJ U J E

Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja PAD”Nova Budućnost”Žarkovac za period

01.01.-30.06.2011.godine.

1.Poslovno ime:Poljoprivredno akcionarsko društvo “Nova Budućnost”

Sedište: Žarkovac,Maksima Gorkog 2a

Matični broj: 08237930

PIB: 101916468

2.Web site: www.novabuducnost.co.rs

E-mail: sm.novabud@neobee.net

3.Broj rešenja o upisu u registar privrednih subjekata: BD41370

Datum upisa u registar privrednih subjekata: 06.06.2007.

4.Osnovna delatnost: 0111-Gajenje žitarica i drugih useva i zasada.

5.Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora:Predsednik Upravnog odbora Barišić Perica,

članovi Upravnog odbora:Barišić Mara,Barišić Spasoje,Mihajlović Dragan i Barišić Živan.

6.Osnovni podaci o šestomesečnom planu poslovanja za tekuću poslovnu godinu dati su u nastavku.

I.PROIZVODNJA (u hektarima)

Zasnovana proizvodnja

plan


01.01.-30.06.11

1.Pšenica merkantilna

146

2.Pšenica semenska

197

3.Kukuruz merkantilni

188

4.Kukuruz semenski

-

5.Šećerna repa

666

6.Soja

174

7.Soja semenska

-

8.Suncokret

17

9.Uljana repica

80

UKUPNA PROIZVODNJA

1468

Primerak ove izjave Društvo dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti,organizovanom tržištu na koje su uključene hartije od vrednosti-Beogradska berza i dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji republike Srbije.

Generalni direktor

Mihal Hric s.r.

09.11.2010

Na osnovu člana 5 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik “RS”br.100/06 i 116/06)

PAD”NOVA BUDUĆNOST”Žarkovac

O B J A V LJ U J E

Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja PAD”Nova Budućnost”Žarkovac za period

01.07.-31.12.2010.godine sa osvrtom na realizaciju plana za prvo polugodište.

1.Poslovno ime:Poljoprivredno akcionarsko društvo “Nova Budućnost”

Sedište: Žarkovac,Maksima Gorkog 2a

Matični broj: 08237930

PIB: 101916468

2.Web site: www.novabuducnost.co.rs

E-mail: sm.novabud@neobee.net

3.Broj rešenja o upisu u registar privrednih subjekata: BD41370

Datum upisa u registar privrednih subjekata: 06.06.2007.

4.Osnovna delatnost: 0111-Gajenje žitarica i drugih useva i zasada.

5.Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora:Predsednik Upravnog odbora Barišić Perica,

članovi Upravnog odbora:Barišić Mara,Barišić Spasoje,Mihajlović Dragan i Barišić Živan.

6.Osnovni podaci o šestomesečnom planu poslovanja za tekuću poslovnu godinu,sa podacim o bitnim

materijalnim dogadjajima i transakcijama ostvarenim do datuma objavljivanja,a koji imaju značajni

uticaj na finansijski položaj,uspeh i novčane tokove Društva dati su nastavku

I.PROIZVODNJA (u hektarima)

Zasnovana proizvodnja

plan

ostvarenje

plan


01.10.-30.06.10

01.01.-30.06.10

01.07.-31.12.10

1.Pšenica merkantilna

228

228

343

2.Pšenica semenska

50

50

0

3.Kukuruz merkantilni

406

400

167

4.Kukuruz semenski

130

130

160

5.Šećerna repa

246

246

468

6.Soja

28

34

254

7.Soja semenska

138

138

0

8.Suncokret

129

129

0

9.Uljana repica

0

0

80

UKUPNA PROIZVODNJA

1355

1355

1472

II.REALIZACIJA (u tonama)

Naziv proizvoda

plan

остваренје

plan


01.10.-30.06.10

01.01.-30.06.10

01.07.-31.12.10

1.Pšenica merkantilna

0

0

909

2.Pšenica semenska

430

430

0

3.Kukuruz merkantilni

47

47

1502

4.Kukuruz semenski

513

513

0

5.Šećerna repa

0

0

13530

6.Soja

0

0

0

7.Soja semenska

0

0

0

8.Suncokret

0

0

413

9.Uljana repica

0

0

0

UKUPNA REALIZACIJA

990

990

16354

(u 000 dinara)

III.REALIZACIJA

plan

ostvarenje

plan


01.01.-30.06.10

01.01.-30.06.10

01.07.-31.12.10.

1.PRIHOD

139092

173785

175486

2.RASHOD

138686

173093

174719

3.BRUTO DOBIT

406

692

767

4.NETO DOBIT

406

692

767

Primerak ove izjave Društvo dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti,organizovanom tržištu na koje su uključene hartije od vrednosti-Beogradska berza i dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji republike Srbije.

Generalni direktor

Mihal Hric s.r.

25.05.2010

Na osnovu čl. 313 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.125/2004) i člana 26 Statuta, Upravni odbor PAD "Nova Budućnost" iz Žarkovca na sednici održanoj dana 24.05.2010. godine donosi

O D L U K U

O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

koja će se održati dana 29.06.2010. godine (utorak) u maloj sali upravne zgrade u Žarkovcu sa početkom u 14,00 časova, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1.Izbor predsedavajućeg Skupštine i imenovanje zapisničara, dva overača zapisnika i članova Komisije za glasanje

2.Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara održane 29.06.2009. godine i zapisnika sa vanredne sednice Skupštine održane 28.09.2009.godine i sednice održane 29.10.2009.godine

3.Razmatranje izveštaja o poslovanju Akcionarskog društva za poslovnu 2009. godini uz donošenje odluka:

-o usvajanju godišnjih računa sa izveštajima o poslovanju i odluke o raspodeli dobiti

-o usvajanju izveštaja o reviziji finansijskih izveštaja za 2009.godinu

-o usvajanju izveštaja o radu Upravnog odbora

-o usvajanju izveštaja Nadzornog odbora na finansijski izveštaj za 2009.godinu

4.Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora za naredni mandatni period

Član Skupštine može biti akcionar koji je to bio na dan sazivanja Skupštine tj. 24.05.2010.godine, prema stanju iz Centralnog registra, a koji raspolaže sa najmanje 10.000 akcija društva u paritetu jedna akcija-jedan glas.

Akcionari koji ne raspolažu dovoljnim brojem akcija za sticanje svojstva člana Skupštine, slobodno se udružuju i imenuju zajedničkog punomoćnika, koji će ih predstavljati na Skupštini na osnovu izdatog punomoćja. Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu-punomoćniku u dva primerka, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena i ličnog broja, podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija, broju glasova kojima akcionar raspolaže po osnovu akcija, podacima o imenu, prezimenu, ličnom broju i adresi akcionara davaoca punomoćja, rednom broju knjige akcija akcionara davaoca punomoćja. Punomoćje se može podići kod sekretara akcionarskog društva.

Akcionari i punomoćnici akcionara dužni su da svoje učešće u radu Skupštine pismeno potvrde licu ovlašćenom za evidentiranje najkasnije najkasnije 60 minuta pre početka sednice dana 29.06.2010. godine, radi konačnog utvrđivanja prisustva na sednici.

Punomoćnici akcionara prijavljuju svoje učešće u radu Skupštine dostavljanjem jednog primerka punomoćja u mestu sedišta PAD "Nova Budućnost" u Žarkovcu, najkasnije do 26.06.2010. godine do 12.00 časova.

Sa predlozima odluka i akata čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine, zainteresovani akcionari će moći da se upoznaju u prostorijama sedišta PAD "Nova Budućnost" Žarkovac, ulica Maksima Gorkog 2a-kancelarija sekretara, u periodu od 21.06.2010. godine do 25.06.2010. godine od 10.00 časova do 13.00 časova svakog dana, kada mogu podići tekst punomoćja za zastupanje akcionara.

Ovu Odluku objaviti u jednom dnevnom listu i na sajtu PAD "Nova Budućnost".

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Perica Barišić

01.05.2010.

Na osnovu člana 5 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa(Sl.glasnik “RS” br.100/06)

PAD”NOVA BUDUĆNOST”Žarkovac

O B J A V LJ U J E

Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja PAD”NOVA BUDUĆNOST”Žarkovac za period 01.01. - 30.06.2010.godine.

1.Poslovno ime:Poljoprivredno akcionarsko društvo “Nova Budućnost”

Sedište: Žarkovac,Maksima Gorkog 2a

Matični broj: 08237930

PIB: 101916468

2.Web site: www.novabuducnost.co.rs

E-mail: sm.novabud@neobee.net

3.Broj rešenja o upisu u registar privrednih subjekata:BD41370

Datun upisa u registar privrednih subjekata: 06.06.2007.godine.

4.Osnovna delatnost:01110 - Gajenje žitarica i drugih useva i zasada.

5.Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora.Predsednik Upravnog odbora je Barišić Perica,članovi Upravnog odbora :Barišić Mara,Barišić Spasoje,Mihailović Dragan i Barišić Živan.

6.Osnovni podaci o šestomesečnom planu poslovanja za tekuću poslovnu godinu dati su u nastavku.

ZASNOVANA PROIZVODNJA PLAN (u hektarima) 01.01 - 30.06.2010.g.

1.Pšenica merkantilan 228

2.Pšenica semenska 50

3.Kukuruz merkantilni 406

4.Kukuruz semenski 130

5.Šećerna repa 246

6.Soja 28

7.Soja semenska 138

8.Suncokret 129

UKUPNA PROIZVODNJA 1355

Primerak ove izjave Društvo dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti,organizovanom tržištuna koje su uključenehartije od vrednosti-Beogradska berza .

Generalni direktor

Mihal Hric s.r.

13.11.2009.

Na osnovu člana 5 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik “RS” br.100/06 i 116/06) PAD ”NOVA BUDUĆNOST” Žarkovac
                                                O  B  J  A  V  Lj  U  J  E      
            Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja PAD ”Nova Budućnost” Žarkovac za period 01.07.-31.12.2009.godine sa osvrtom na realizaciju plana za prvo polugodište.
1.Poslovno ime:Poljoprivredno akcionarsko društvo “Nova Budućnost”
Sedište:         Žarkovac,Maksima Gorkog 2a
Matični broj: 08237930
PIB:             101916468
2.Web site:   www.novabuducnost.co.rs
E-mail:         sm.novabud@neobee.net
3.Broj rešenja o upisu u registar privrednih subjekata: BD41370
Datum upisa u registar privrednih subjekata:              06.06.2007.
4.Osnovna delatnost: 01110-Gajenje žitarica i drugih useva i  zasada
5.Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora Predsednik Upravnog odbora Barišić Perica,članovi Upravnog odbora: Barišić Mara, Barišić Spasoje, Mihailović Dragan, i Barišić Živan.
6.Osnovni podaci o šestomesečnom planu poslovanja za tekuću poslovnu godinu,sa podacima o bitnim materijalnim događajima i transakcijama ostvarenim do datuma objavljivanja,a koji imaju značajni uticaj na finansijski položaj ,uspeh i novčane tokove Društva dati su u nastavku.
1.PROIZVODNjA   (u hektarima)
ZASNOVANA PROIZVODNjA         PLAN              OSTVARENO          PLAN
01.01.-30.06.09.          01.01.-30.06.09.       01.07-31.12.09.
1.Pšenica merkantilna           179                          179                    400
2.Pšenica semenska              409                          409                   ---
3.Kukuruz merkantilni            329                         329                     270
4.Kukuruz semenski               262                         262                     380
5.Šećerna repa                      297                         297                     220
6.Soja                                      54                            54                    200
7.Uljana repica                       200                         200                    ---
UKUPNA PROIZVODNjA          1730                       1730                   1470
2.REALIZACIJA      (u tonama)
NAZIV PROIZVODA             PLAN             OSTVARENO          PLAN
01.01-30.06.09           01.01-30.06.09          01.07-31.12.09.
1.Pšenica merkantilna          1768                     1768                  888
2.Kukuruz merkantilni          5267                      5267                1269

3.Šećerna repa                 -------                      -------             14850  
     
4.Soja                               -------                        -------               148 
5.Pšenica semenska        ------                          -----                 1261      7.Uljana repica                 ------                         ------                  725
UKUPNA REALIZACIJA     7035                           7035              19141

3.PLAN POSLOVANjA       (u 000 dinara)
ELEMENTI                                         PLAN             OSTVARENO          PLAN
01.01-30.06.09          01.01-30.06.09          01.07-31.12.09.
1.PRIHOD                    164603                       149469                       138165
2.RASHOD                   163512                       148213                       133848
3.BRUTO DOBIT               1091                           1256                           4317

4.NETO DOBIT                  1091                           1256                          4755
Primerak ove izjave Društvo dostavlja Komisiji  za hartije od vrednosti,organizovanom tržištu na koje su uključene hartije od vrednosti-Beogradska berza i dnevnom listu koji se distribuiraju na  teritoriji  Republike Srbije.
Generalni direktor
Mićo  Zoljić s.r.   
                               

12.10.2009.

Na osnovu člana 313. Zakona o privrednim društvima (Sl.gl. RS 125/2004) i člana 26 Statuta, Upravni odbor PAD NOVA BUDUĆNOST iz Žarkovca na sednici održanoj 9.10.2009. godine donosi

O D L U K U

O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

koja će se održati 29.10.2009. godine (četvrtak) u maloj sali upravne zgrade sa početkom u 14 časova, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

 1. Imenovanje predsedavajućeg Skupštine, zapisničara i dva overača zapisnika i članova Komisije za glasanje

 2. Usvajanje Zapisnika sa vanredne sednice Skupštine od 28.09.2009. godine

 3. Donošenje odluke o stavljanju van snage Odluke o smanjenju osnovnog kapitala u pojednostavljenom postupku radi pokrića gubitka donete na Skupštini 28.09.2009. godine

 4. Donošenje odluke pokriću gubitka na teret sredstava rezervi i neraspoređenog dobitka

 5. Usvajanje korigovanog Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2008. godinu

 6. Usvajanje Izveštaja revizora o reviziji korigovanog Konsolidovanog finansijskog izveštaja za 2008. godinu

Član Skupštine akcionara može biti akcionar koji je to bio na dan sazivanja Skupštine tj. 9.10.2009. godine a koji raspolaže sa najmanje 10.000 akcija sa pravom glasa u paritetu jedna akcija - jedan glas.

Akcionari koji ne raspolažu dovoljnim brojem akcija za sticanje svojstva člana Skupštine, slobodno se udružuju i imenuju zajedničkog punomoćnika, koji će ih predstavljati na Skupštini na osnovu izdatog punomoćja. Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu - punomoćniku u dva primerka, sa određivanjem punog imena i prezimena i ličnog broja, podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija, broju glasova kojima akcionar raspolaže po osnovu akcija, podacima o imenu i prezimenu, ličnom broju i adresi akcionara davaoca punomoćja, rednom broju knjige akcija akcionara davaoca punomočja. Punomoćje se može podići kod sekretara akcionarskog društva.

Akcionari i punomoćnici akcionara dužni su da svoje učešće u radu Skupštine pismeno potvrde licu ovlašćenom za evidentiranje najkasnije 60 minuta pre početka sednice dana 29.10.2009. godine, radi konačnog utvrđivanja prisustva na sednici.

Punomoćnici akcionara prijavljuju svoje učešće u radu Skupštine dostavljanjem jednog primerka punomoćja u mestu sedišta PAD NOVA BUDUĆNOST Žarkovac, najkasnije do 26.10.2009. godine do 14.00 časova.

Sa predlozima odluka i akata čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine, zainteresovani akcionari će moći da se upoznaju u proostorijama sedišta PAD NOVA BUDUĆNOST Žarkovac, ulica Maksima Gorkog 2 a - kancelarija sekretara, radnim danom u periodu od 23.10.2009. godine do 26.10.2009. godine od 10.00 časova do 13.00 časova svakog dana, kada mogu podići i tekst punomoćja za zastupanje akcionara.

Odluka će biti objavljena u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije kao i na sajtu PAD NOVA BUDUĆNOST Žarkovac.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Perica Barišić

30.09.2009.

Na osnovu člana 64.Zakona o tržištu hartija od vrednosti i drugih finansijskih instrumenata

(“Službeni glasnik SR” br.47/2006) i člana 6.7.8.Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih družtava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Službeni glasnik RS”br.100/06 i

116/06) PAD”Nova Budućnost”Žarkovac,M.Gorkog 2a; (matični broj 08237930, PIB 101916468,šifra delatnosti 01110).

objavljuje

IZVEŠTAJ O BITNOM DOGAĐAJU

sa održane vanredne sednice Skupštine akcionara PAD”Nova Budućnost”Žarkovac

Vanredna Skupština akcionara PAD”Nova Budućnost”Žarkovac održana je dana 28.09.2009.godine u sedištu Društva,M,Gorkog 2a sa početkom u 14 časova.

Po predloženom i objavljenom dnevnom redu Skupština akcionara je donela sledeće odluke:

1.Usvajanje korigovanih finansijskih izveštaja za period 2002-2008.godine

2.Usvajanje Izveštaja revizora o reviziji korigovanih finansijskih izveštaja za period 2002-2008.godine

3.Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala u pojednostavljenom postupku radi pokrića gubitka.

Generalni direktor

Mićo Zoljić

07.09.2009.

Na osnovu čl. 313 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.125/2004) i člana 26 Statuta, Upravni odbor PAD"Nova Budućnost" iz Žarkovca na sednici održanoj dana 01.09.2009.godine donosi

O D L U K U

O SAZIVANJU VANREDNE SEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

koja će se održati dana 28.09.2009.godine (ponedeljak) u maloj sali upravne zgrade u Žarkovcu sa početkom u 14,00 časova, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1.Imenovanje predsedavajućeg Skupštine, zapisničara, dva overača zapisnika i članova Komisije za glasanje

2. Usvajanje korigovanih finansijskih izveštaja za period 2003-2008.godine

3. Usvajanje Izveštaja revizora o reviziji korigovanih finansijskih izveštaja za period 2003-2008.godine

4. Donošenje odluke o smanjenju osnovnog kapitala u pojednostavljenom postupku radi pokrića gubitaka.

Član Skupštine akcionara može biti akcionar koji je to bio na dan sazivanja Skupštine tj.01.09.2009.godine a koji raspolaže sa najmanje 10.000 akcija društva u paritetu jedna akcija-jedan glas.

Akcionari koji ne raspolažu dovoljnim brojem akcija za sticanje svojstva člana Skupštine, slobodno se udružuju i imenuju zajedničkog punomoćnika, koji će ih predstavljati na Skupštini na osnovu izdatog punomoćja. Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu-punomoćniku u dva primerka, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena i ličnog broja, podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija, broju glasova kojima akcionar raspolaže po osnovu akcija, podacima o imenu, prezimenu, ličnom broju i adresi akcionara davaoca punomoćja, rednom broju knjige akcija akcionara davaoca punomoćja. Punomoćje se može podići kod sekretara akcionarskog društva.

Akcionari i punomoćnici akcionara dužni su da svoje učešće u radu Skupštine pismeno potvrde licu ovlašćenom za evidentiranje najkasnije najkasnije 60 minuta pre početka sednice dana 28.09.2009. godine, radi konačnog utvrđivanja prisustva na sednici.

Punomoćnici akcionara prijavljuju svoje učešće u radu Skupštine dostavljanjem jednog primerka punomoćja u mestu sedišta PAD «NOVA BUDUĆNOST» u Žarkovcu, najkasnije do 25.09.2009. godine do 12.00 časova.

Sa predlozima odluka i akata čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine, zainteresovani akcionari će moći da se upoznaju u prostorijama sedišta PAD «NOVA BUDUĆNOST» Žarkovac, ulica Maksima Gorkog 2a-kancelarija sekretara, u periodu od 22.09.2009. godine do 25.09.2009. godine od 10.00 časova do 13.00 časova svakog dana, kada mogu podići tekst punomoćja za zastupanje akcionara.

Odluka će biti objavljena u jednom dnevnom listu koji se distribuira na teritoriji Republike Srbije kao i na sajtu PAD"Nova Budućnost" Žarkovac.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Perica Barišić

27.05.2009.

Na osnovu čl. 313 Zakona o privrednim društvima (Sl.glasnik RS br.125/2004) Upravni odbor PAD"Nova Budućnost" iz Žarkovca na sednici održanoj dana 25.05.2009.godine donosi

O D L U K U

O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

koja će se održati dana 29.06.2009.godine (ponedeljak) u maloj sali upravne zgrade u Žarkovcu sa početkom u 14,00 časova, sa sledećim

DNEVNIM REDOM

1.Imenovanje predsedavajućeg Skupštine, zapisničara, dva overača zapisnika i članova Komisije za glasanje

2.Donošenje odluke o usvajanju zapisnika sa redovne godišnje Skupštine akcionara održane 27.06.2008. godine i zapisnika sa vanredne sednice Skupštine održane 11.05.2009.godine

3.Razmatranje izveštaja o poslovanju Akcionarskog društva u poslovnoj 2008. godini uz donošenje odluka:

-o usvajanju godišnjeg računa sa izveštajem o poslovanju

-izveštaj Revizorske kuće o finansijskom izveštaju za 2008.godinu

-izveštaj o radu Upravnog odbora

-izveštaj Nadzornog odbora na finansijski izveštaj za 2008.godinu

4.Donošenje odluke o raspodeli dobiti po finansijskom izveštaju za 2008.godinu

5.Donošenje odluke o izboru članova Upravnog odbora i članova Nadzornog odbora za naredni mandatni priod

6.Donošenje odluke o izmeni Osnivačkog akta

7.Razno

Član Skupštine akcionara može biti akcionar koji je to bio na dan sazivanja Skupštine tj.25.05.2009.godine a koji raspolaže sa najmanje 10.000 akcija društva u paritetu jedna akcija-jedan glas.

Akcionari koji ne raspolažu dovoljnim brojem akcija za sticanje svojstva člana Skupštine, slobodno se udružuju i imenuju zajedničkog punomoćnika, koji će ih predstavljati na Skupštini na osnovu izdatog punomoćja. Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu-punomoćniku u dva primerka, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena i ličnog broja, podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija, broju glasova kojima akcionar raspolaže po osnovu akcija, podacima o imenu, prezimenu, ličnom broju i adresi akcionara davaoca punomoćja, rednom broju knjige akcija akcionara davaoca punomoćja. Punomoćje se može podići kod sekretara akcionarskog društva.

Akcionari i punomoćnici akcionara dužni su da svoje učešće u radu Skupštine pismeno potvrde licu ovlašćenom za evidentiranje najkasnije najkasnije 60 minuta pre početka sednice dana 29.06. 2009 godine, radi konačnog utvrđivanja prisustva na sednici.

Punomoćnici akcionara prijavljuju svoje učešće u radu Skupštine dostavljanjem jednog primerka punomoćja u mestu sedišta PAD «NOVA BUDUĆNOST» u Žarkovcu, najkasnije do 26.06.2009. godine do 12.00 časova.

Sa predlozima odluka i akata čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine, zainteresovani akcionari će moći da se upoznaju u prostorijama sedišta PAD «NOVA BUDUĆNOST» Žarkovac, ulica Maksima Gorkog 2a-kancelarija sekretara, u periodu od 22.06.2009. godine do 26.06.2009. godine od 10.00 časova do 13.00 časova svakog dana, kada mogu podići tekst punomoćja za zastupanje akcionara.


PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

Perica Barišić

27.05.2009.

Na osnovu člana 5 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa(Sl.glasnik “RS” br.100/06)

PAD”NOVA BUDUĆNOST”Žarkovac

O B J A V LJ U J E

Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja PAD”NOVA BUDUĆNOST”Žarkovac za period 01.01. - 30.06.2009.godine.

1.Poslovno ime:Poljoprivredno akcionarsko društvo “Nova Budućnost”

Sedište: Žarkovac,Maksima Gorkog 2a

Matični broj: 08237930

PIB: 101916468

2.Web site: www.novabuducnost.co.rs

E-mail: sm.novabud@neobee.net

3.Broj rešenja o upisu u registar privrednih subjekata:BD41370

Datun upisa u registar privrednih subjekata: 06.06.2007.godine.

4.Osnovna delatnost:01110 - Gajenje žitarica i drugih useva i zasada.

5.Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odbora.Predsednik Upravnog odbora je Barišić Perica,članovi Upravnog odbora :Barišić Mara,Barišić Spasoje,Mihailović Dragan i Barišić Živan.

6.Osnovni podaci o šestomesečnom planu poslovanja za tekuću poslovnu godinu dati su u nastavku.

ZASNOVANA PROIZVODNJA PLAN (u hektarima) 01.01 - 30.06.2009.g.

1.Pšenica merkantilan 179

2.Pšenica semenska 409

3.Kukuruz merkantilni 329

4.Kukuruz semenski 262

5.Šećerna repa 297

6.Soja 54

7.Uljana repica 200

UKUPNA PROIZVODNJA 1730

Primerak ove izjave Društvo dostavlja Komisiji za hartije od vrednosti,organizovanom tržištuna koje su uključenehartije od vrednosti-Beogradska berza .

Generalni direktor

Mićo Zoljić s.r.

23.4.2009.

Na osnovu člana 25. Statuta PAD «NOVA BUDUĆNOST» iz Žarkovca, i odluke Upravnog odbora od 23.04.2009. godine, Upravni odbor PAD «NOVA BUDUĆNOST» iz Žarkovca, saziva

VANREDNU SEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA PAD «NOVA BUDUĆNOST»

Vanredna Skupština akcionara PAD NOVA BUDUĆNOST će se održati dana 11.05.2009 godine u mestu sedišta akcionarskog društva u Žarkovcu, ulica Maksima Gorkog, broj 2a u Sali za sastanke, sa početkom u 13.00 časova.

Za sednicu se predlaže sledeći

DNEVNI RED:

1.Imenovanje Predsedavajućeg Skupštine, zapisničara, dva overača zapisnika i Komisije za glasanje.

2.Verifikacija prisustva akcionara od strane Komisije za glasanje.

3.Donošenje odluke o raspodeli dobiti za 2007.godinu.

4.Izveštaj Komisije u vezi isplate učešća u dobiti zaposlenima.

5.Razno.

Član Skupštine akcionara može biti akcionar koji raspolaže sa najmanje 10.000 akcija društva u paritetu jedna akcija-jedan glas.

Akcionari koji ne raspolažu dovoljnim brojem akcija za sticanje svojstva člana Skupštine, slobodno se udružuju i imenuju zajedničkog punomoćnika, koji će ih predstavljati na Skupštini na osnovu izdatog punomoćja. Punomoćje se daje u pisanoj formi određenom licu-punomoćniku u dva primerka, sa određivanjem njegovog punog imena i prezimena i ličnog broja, podacima o broju, vrsti i klasi posedovanih akcija, broju glasova kojima akcionar raspolaže po osnovu akcija, podacima o imenu, prezimenu, ličnom broju i adresi akcionara davaoca punomoćja, rednom broju knjige akcija akcionara davaoca punomoćja. Punomoćje se može podići kod sekretara akcionarskog društva. Pravo učešća na sednici Skupštine putem udruživanja akcionara imaju akcionari upisani u knjizi akcija izdatoj od strane Centralnog registra na dan 23.04.2009. godine

Akcionari i punomoćnici akcionara dužni su da svoje učešće u radu Skupštine pismeno potvrde licu ovlašćenom za evidentiranje najkasnije najkasnije 60 minuta pre početka sednice dana 11.05.2009 godine, radi konačnog utvrđivanja prisustva na sednici.

Punomoćnici akcionara prijavljuju svoje učešće u radu Skupštine dostavljanjem jednog primerka punomoćja u mestu sedišta PAD «NOVA BUDUĆNOST» u Žarkovcu, najkasnije do 08.05.2009. godine do 12.00 časova.

Sa predlozima odluka i akata čije je usvajanje na dnevnom redu Skupštine, zainteresovani akcionari će moći da se upoznaju u prostorijama sedišta PAD «NOVA BUDUĆNOST» Žarkovac, ulica Maksima Gorkog 2a-kancelarija sekretara, u periodu od 25.04.2009. godine do 08.05.2009. godine od 10.00 časova do 13.00 časova svakog dana, kada mogu podići tekst punomoćja za zastupanje akcionara.

Ovaj saziv se objavljuje na internet strani društva, u dnevnom listu «Glas javnosti» i na oglasnoj tabli društva.

PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA
Perica Barišić

 

17.11.2008.

Na osnovu člana 5 Pravilnika o sadržini i načinu izveštavanja javnih društava i obaveštavanju o posedovanju akcija sa pravom glasa (Sl.glasnik “RS” br.100/06 i 116/06)
            PAD ”NOVA BUDUĆNOST” Žarkovac
                                                O  B  J  A  V  Lj  U  J  E      
            Izjavu o šestomesečnom planu poslovanja PAD ”Nova Budućnost” Žarkovac za period 01.07.-31.12.2008.godine sa osvrtom na realizaciju plana za prvo polugodište.
1.Poslovno ime:Poljoprivredno akcionarsko društvo “Nova Budućnost”
Sedište:         Žarkovac,Maksima Gorkog 2a
Matični broj: 08237930
PIB:             101916468
2.Web site:   www.novabuducnost.co.rs
E-mail:         sm.novabud@neobee.net
3.Broj rešenja o upisu u registar privrednih subjekata: BD41370
Datum upisa u registar privrednih subjekata:              06.06.2007.
4.Osnovna delatnost: 01110-Gajenje žitarica i drugih useva i  zasada
5.Podaci o predsedniku i članovima Upravnog odboraPredsednik Upravnog odbora – Barišić Perica,član Upravnog odbora- Barišić Mara, član Upravnog odbora - Barišić Spasoje,član Upravnog odbora- Mihailović Dragan, član Upravnog odbora - Barišić Živan.
6.Osnovni podaci o šestomesečnom planu poslovanja za tekuću poslovnu godinu,sa podacima o bitnim materijalnim događajima i transakcijama ostvarenim do datuma objavljivanja,a koji imaju značajni uticaj na finansijski položaj ,uspeh i novčane tokove Društva dati su u nastavku.
1.PROIZVODNjA  (u hektarima)
ZASNOVANA PROIZVODNjA         PLAN              OSTVARENO          PLAN
01.01.-30.06.08.          01.01.-30.06.08.       01.07-31.12.08.
1.Pšenica merkantilna           384                          384                    228
2.Pšenica semenska              520                         520                     240
3.Kukuruz merkantilni            784                         824                     280
4.Kukuruz semenski                30                           30                     100
5.Šećerna repa                     106                         133                     445
6.Soja                                  285                         294                        0
7.Suncokret                          305                         285                      20
8.Uljana repica                        0                              0                     200
UKUPNA PROIZVODNjA          2414                       2470                   1513
2.REALIZACIJA     (u tonama)
NAZIV PROIZVODA             PLAN             OSTVARENO          PLAN
01.01-30.06.08           01.01-30.06.08          01.07-31.12.08.
1.Pšenica merkantilna          113                             0                918
2.Kukuruz merkantilni         6613                       5903               4215
3.Šećerna repa                 1016                        1016               6360
4.Soja                               369                          369                 868
5.Suncokret                           0                              0                969
UKUPNA REALIZACIJA          8111                         7288            13330
3.PLAN POSLOVANjA       (u 000 dinara)
ELEMENTI                                         PLAN             OSTVARENO          PLAN
01.01-30.06.08           01.01-30.06.08          01.07-31.12.08.
1.PRIHOD                    111279                       101665                       165582
Poslovni prihod            100754                       92572                       162447
Finansijski prihod            0                                0                                 4
Ostali prihod                10525                         9093                              3131
2.RASHOD                  108273                        98493                          161007
Poslovni rashod          103476                  93482                          153379
Finansijski rashod         2757                          2279                              4560
Ostali rashodi               2040                          2732                              3068
3.BRUTO DOBIT            3006                          3172                              4575
4.NETO DOBIT              3006                          3172                              4575
Primerak ove izjave Društvo dostavlja Komisiji  za hartije od vrednosti,organizovanom tržištu na koje su uključene hartije od vrednosti-Beogradska berza i dnevnom listu koji se distribuiraju na  teritoriji  Republike Srbije.
Generalni direktor
Mićo  Zoljić s.r.   
                                


18.09.2008.

Na našoj prezentaciji, objavljeni su finansijski izveštaji za 2007. godinu.


18.09.2008.

Vršimo
- otkup kukuruza roda 2008. godine,
- prodaju semenske pšenice


29.05.2008.

Na osnovu čl.313 Zakona o privrednom društvima ("Sl.glasnik RS" br.125/2004) Upravni odbor PAD "Nova Budućnost" iz Žarkovca na svojoj sednici održanoj dana 21.05.2008. god. doneo je sledeću:

                                                    O D L U K U
O SAZIVANJU REDOVNE GODIŠNJE SKUPŠTINE AKCIONARA

koja će se održati dana 27.06.2008. god. (petak) u  Velikoj sali Upravne zgrade u                 
Žarkovcu sa početkom u 14,00 časova sa sledećim:

                                           DNEVNIM REDOM

1. Imenovanje zapisničara, lica koja overavaju zapisnik i članova komisije za glasanje
2. Donošenje Odluke o izboru predsedavajućeg Skupštine
3. Usvajanje zapisnika sa kostitutivne sednice  Skupštine akcionara održane 21.05.2007. god i vanredne sednice održane 26.09.2007. god.
4. Izveštaj o poslovanju Akcionarskog društva u poslovnoj 2007. god.i donošenje odluke
-  Godišnjeg računa sa izveštajem o poslovanju
-  Izveštaja o radu Upravnog odbora
- Izveštaja Nadzornog odbora na finansijski izveštaj
- Izveštaja revizorske kuće u pogledu poslovanja u 2007. god.
5. Donošenje Odluke o formiranju komisije za ispitivanje isplate zaposlenima na ime učešća u dobiti
6. Donošenje Odluke o izboru članova Upravnog odbora za naredni mandatni period
7. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora za naredni mandatni period
8. Razno

Pravo na neposredno učešće i odlučivanje imaju vlasnici akcija sa pravom glasa i punomoćnici akcionara ( čl.287. Zakona o privrednim društvima).
Obaveštavaju se akcionari sa pravom glasa da imaju pravo da imenuju zastupnika za ovu Skupštinu .
Obaveštavaju se akcionari sa pravom glasa da imaju pravo shodno čl. 444 Zakona o privrednim društvima .
Radni materijal za ovu Skupštinu nalaziće se u prostorijama Uprave u Žarkovcu M. Gorkog 2a počev od 01.06.2008.god., svaki radni dan od 12 -14 časova do održavanja Skupštine.

                                               PREDSEDNIK UPRAVNOG ODBORA

                                                                                 Barišić Perica


14.04.2008.

Vršimo
- otkup kukuruza roda 2007. godine,
- prodaju mineralnog đubriva  kooperantima,
- prodaju semenskog kukuruza,
- KREDITIRAMO  proizvodnju 2008. godine semenom i mineralnim đubrivom sa rokom plaćanja 31.10.2008. godine.


14.04.2008.
Počela sa radom, prva internet prezentacija poljoprivrednog akcionarskog društva "Nova Budućnost" - Žarkovac.


  Copyright © 2008," Nova Budućnost ", Žarkovac. All rights reserved. Design by AlfaSoft DOO